Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Οικονομικού

Λογιστήριο

Είναι υπεύθυνο για:

 • Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 • Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 • Την έκδοση ισοζυγίων εσόδων-εξόδων και υλικών.
 • Τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου (BI Forms).
 • Ανάρτηση αποφάσεων πράξεων διοικητικών οργάνων στο πρόγραμμα Διαύγεια (δεσμεύσεις πιστώσεων).
 • Έλεγχος δαπανών – έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Ταμείο

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την είσπραξη των απαιτήσεων του Νοσοκομείου, για την παροχή υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλιστικούς φορείς, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 • Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου από το Ταμείο.
 • Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

Νοσήλια

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη, και ανά ασφαλιστικό φορέα.
 • Την αποστολή των σχετικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, για την είσπραξη των απαιτήσεων από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Διαχείριση Υλικού

Είναι υπεύθυνο για:

 • Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού.
 • Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών, παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
 • Την έκδοση και την αποστολή παραγγελιών προς τους προμηθευτές, για την παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αποθεμάτων και πάγιου εξοπλισμού.
 • Την καταχώρηση των παραστατικών τιμολόγησης των προμηθευτών.

Προμήθειες

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ανάρτηση δημοσίων συμβάσεων στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 • Την Προκήρυξη, διενέργεια και κατακύρωση των Δημόσιων και Συνοπτικών διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σε αναλώσιμο και μη υλικό, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, του μηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
 • Την Προκήρυξη, διενέργεια και κατακύρωση των Δημόσιων και Συνοπτικών διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σε αναλώσιμο και μη υλικό, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, του μηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
 • Την σύνταξη και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους προμηθευτές.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: ΚΑΤΩΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνα:
Γραφείο Προϊστάμενης: 23313 51248

Λογιστήριο: 23313 51109 / 312

Διαχείριση Υλικού: 23313 51172

Γραφείο Προμηθειών: 23313 51157

Γραφείο Μισθοδοσίας: 23313 51110

Γραφείο Νοσηλιών: 23313 51157


Email:

Γραφείο Προϊστάμενης: log5[at]verhospi.gr

Λογιστήριο: log1[at]verhospi.gr

Διαχείριση Υλικού: log4[at]verhospi.gr

Γραφείο Προμηθειών: prom2[at]verhospi.gr

Γραφείο Μισθοδοσίας: mistho[at]verhospi.gr

Γραφείο Νοσηλιών: nosil1[at]verhospi.gr