Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  φροντίζει για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του προσωπικού του Νοσοκομείου. Χειρίζεται κάθε θέμα σχετικό με  την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζόμενων και είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού τους μητρώου και  των αρχείων για τις βάρδιες προσωπικού, τον διοικητικό έλεγχο των  αδειών, προσλήψεων, απολύσεων και συνταξιοδοτήσεων. Επίσης μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η: ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλέφωνα:


Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικού: 23313 51146
Γραφείο Προϊστάμενου/ης: 23313 51311


Email:
Διαχ. Ανθρώπινου Δυναμικούprosop3[at]verhospi.gr
Γραφείο Προϊστάμενου/ης: prosop4[at]verhospi.gr