Το Νοσοκομείο

Αποστολή και Ρόλος

  • Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας.
  • Επί πλέον στη σημερινή συγκυρία και με τη νέα του μορφή ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, σκοπός του είναι να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο που να μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με τη δημιουργία νέων τμημάτων και ειδικών μονάδων καθώς και με την ένταξη στο Νοσοκομείο νέων ειδικοτήτων.