Για τους Προμηθευτές

Ανακοινώσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 543 -16) – Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 9618 -15) (κατεβάστε τις προτάσεις των εταιριών)

Ματαίωση Ανακοινώσεων Τεχνικών Προδιαγραφών α.π 8876 -15 και α.π 8494 -15

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 8876 -15) (ματαιώθηκε)

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 8493-15)  (κατεβάστε τις προτάσεις των εταιριών)

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 8494 -15) (ματαιώθηκε)

Τεχνικές Προδιαγραφες (α.π 9190 -15) (κατεβάστε τις προτάσεις των εταιριών)