Για τον Πολίτη

Διαχείριση Αποκλειστικών

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση Αποκλειστικής Νοσοκόμου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια εργασίας, να συμπεριλαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα που είναι αναρτημένος στο νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 της αρίθμ. 11120/1999 «καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων όλης της χώρας» (ΦΕΚ 461/Β) κοινής υπουργικής απόφασης και να διαθέτει προϋποθέσεις και προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 αρθρ.18 Ν.2519/97.

Ως εκ τούτου η διάθεση της Αποκλειστικής Νοσοκόμου γίνεται μόνο από τον ονομαστικό πίνακα και δεν επιτρέπεται να καλούνται από Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας σε απευθείας συνεννόηση με τον εργοδότη – ασθενή.

Στην περίπτωση που ο ασθενής ή οι συγγενείς του θέλουν να προσλάβουν αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 23313 51113 απο 07:00 έως 15:00 ενώ τις υπόλοιπες ώρες στο Νοσηλευτικό προσωπικό της εκάστοτε Κλινικής.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στο γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στον ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου.