Για τον πολίτη

Βεβαίωση Νοσηλείας

Πολίτες - Βεβαίωση Νοσηλείας

Στοιχεία Αιτούντος

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά. 

Στοιχεία Ασθενούς

Περίοδος Νοσηλείας

Παραλαβή Εγγράφων

Η παραλαβή γίνεται από το τμήμα Κινήσεως (τηλ 23313 51245 κ 23313 51114), Δευτέρα ως Παρασκευή 07:30-14:30.
Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται ΜΟΝΟΝ:
- Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα ή εξετασθέντα με την επίδειξη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή από τρίτους με εξουσιοδότηση του, είτε μέσω το portal gov.gr, είτε θεωρημένη από ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ή ΚΕΠ.
- Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
- Σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντα οι κληρονόμοι του.