Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Γραμματείας Νοσοκομείου

Το Τμήμα Γραμματείας είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα, ενώ παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς. Έχει την ευθύνη της τήρησης του γενικού πρωτοκόλλου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, στη 2η Υ.Π.Ε. και στο Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου του Νοσοκομείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η: ΤΣΙΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΤηλέφωνα:
Γραμματεία: 23313 51107

Email:
Γραφείο Προϊστάμενου/ης: gram1[at]verhospi.gr