Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης

Το τμήμα πληροφορικής του Νοσοκομείου έχει την συνολική ευθύνη εγκατάστασης,  συντήρησης, επίβλεψης  καλής λειτουργίας και  ασφάλειας του δικτύου και των εφαρμογών του νοσοκομείου και την υποστήριξη αυτών.

Ειδικότερα αντικείμενο του τμήματος είναι:

  • Η συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη των κεντρικών εξυπηρετητών (Servers), των Η/Υ και εκτυπωτών που βρίσκονται σε χρήση στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου
  • Η εγκατάσταση, διαχείριση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των εφαρμογών που λειτουργούν στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου.
  • Η αξιολόγηση και εισήγηση στη Διοίκηση προτάσεων εισαγωγής συστημάτων & δικτύων πληροφορικής, για την εξυπηρέτηση του έργου του νοσοκομείου.
  • Η μέριμνα για τη λήψη και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας των εφαρμογών της υπηρεσίας.
  • Η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων της υπηρεσίας και την υλοποίηση σχεδίου εφεδρικής λειτουργίας, και την εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς όσων εμφανίζουν προβλήματα.
  • Η ενημέρωση των τελικών χρηστών των συστημάτων & δικτύων πληροφορικής αναφορικά με την ορθή χρήση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
  • Η τακτική ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το νοσοκομείο.
  • Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στις τοπικές εφαρμογές και στο δίκτυο (τοπικών και απομακρυσμένων).
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τηλέφωνο:
Τμήμα Πληροφορικής: 23313 51158 / 159


Email:
Προϊστάμενος: info1[at]verhospi.gr
 Τμήμα Πληροφορικής: info3[at]verhospi.gr