Για τον Πολίτη

Επικοινωνία για Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Πιστοποιητικών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α’) και 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’) και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών, αναρτούμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Γ.Ν Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), που ανάλογα με την περίπτωση εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα στοιχεία επικοινωνίας που αναρτώνται, ΔΕΝ θα χρησιμοποιούνται από πολίτες αλλά ΜΟΝΟ από υπηρεσίες των Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που χρειάζεται να αναζητήσουν αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά από τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να εκδώσουν διοικητικές πράξεις αρμοδιότητάς τους.

• Για αναζήτηση βεβαιώσεων Χρόνου Υπηρεσίας στο Νοσοκομείο

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:Γ.Ν ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:23313 – 51146
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:prosop1@verhospi.gr