Υπηρεσίες

Τμήμα Τεχνικού

Το Τμήμα Τεχνικού ή Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας όπως κοινός ονομάζεται, ενσωματώνει στην πραγματικότητα δύο τμήματα. Το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το τμήμα  Τεχνικού. Επιμελείται και εκτελεί: Την λειτουργία, συντήρηση και γενικότερη τεχνική υποστήριξη της συνολικής κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής και εγκαταστάσεων (πλην ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συσκευών και μηχανημάτων), συμπεριλαμβανομένου και των οχημάτων του Νοσοκομείου. Ενδεικτικές αρμοδιότητες του τμήματος:

  • Λειτουργία-Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη εγκαταστάσεων: Ηλεκτρολογικών, κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης,  αερισμού, εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων κλπ.
  • Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων. Καταρτίζει μελέτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.
  • Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού.
  • Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο:


Τμήμα Τεχνικού: 23313 51471


Email:

Τμήμα Τεχνικούtexniki@verhospi.gr