Εισαγωγή στο Νοσοκομείο

Πως να κάνω εισαγωγή;

Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να είναι: -Προγραμματισμένη/Τακτική -Επείγουσα (σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου)

Τακτική εισαγωγή

Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει άμεσα μετά από ιατρική εξέταση από τα εξωτερικά ιατρεία ή να προγραμματιστεί σε άλλο προκαθορισμένο χρόνο. Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσετε τα ακόλουθα:
  1. Βιβλιάριο νοσηλευομένου: στο έντυπο αυτό, το οποίο θα σας δώσει ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο «Εισιτήριο», προκειμένου να ακολουθήσει η εισαγωγή σας από το Τμήμα Κίνησης. Το εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.
  2. Ασφαλιστικό βιβλιάριο/Αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας
  3. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Κατά την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί η εισαγωγή σας… -Προσέρχεστε στο Τμήμα Κίνησης, όπου εξυπηρετείστε από τον αρμόδιο υπάλληλο. -Εφόσον γίνει ο έλεγχος των στοιχείων από το Τμήμα Κίνησης, σας επιστρέφεται το Έντυπο Νοσηλευομένου, το οποίο σας συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας σας και το οποίο παραδίδετε στο Τμήμα Κίνησης, με το εξιτήριο σας.

Αν διαθέτετε ενεργό ασφαλιστική ικανότητα

Το κόστος Νοσηλείας σας καλύπτεται από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είστε ασφαλισμένος. Εφόσον με τον έλεγχο των στοιχείων σας διαπιστώνεται η ασφαλιστική σας ικανότητα, σας επιστρέφεται το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο.

Αν δε διαθέτετε ενεργό ασφαλιστική ικανότητα

Το κόστος Νοσηλείας σας καλύπτεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 4368/2016 για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η οποιαδήποτε αξίωση για καταβολή χρημάτων είναι παράνομη και θα πρέπει να την καταγγείλετε άμεσα, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Επείγουσα εισαγωγή

Η επείγουσα εισαγωγή γίνεται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομείου. Εάν κατά την προσέλευσή σας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο, ο ιατρός εκδίδει το εισιτήριο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει να σφραγίσετε στη Γραμματεία των ΤΕΠ, προσκομίζοντας και τα απαραίτητα συνοδευτικά (Ασφαλιστικό βιβλιάριο και ΑΜΚΑ – Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).