ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΔΑ: 7Ι4Υ4690Β7-ΥΞΞ

  3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)      Βέροια, 20 Ιανουαρίου 2017    

              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ                      Αριθμ. πρωτ. 655

                         ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ            : Περιοχή Ασωμάτων                                  

Τ.Κ.                         :591 00

ΤΜΗΜΑ                   :Οικονομικού                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ                :Προμηθειών                                             

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ       :Ε.Καλιάνη                                               

ΤΗΛΕΦΩΝΟ            :2331 3 51314/ 51157                                 

FAX                        :2331 0 59315                                           

e-mail                     :prom4@verhospi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.34/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας ανακοινώνει ότι η νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών και διενέργειας του με ΑΔ 34/2016 συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Σάκων αίματος (CPV-33141613-0),του ΠΠΥΦΥ 2014,προϋπολογισμού 61.051,05 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ορίζεται η 2 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ στο Γραφείο Προμηθειών της Υ.Μ. Βέροιας του Γ.Ν. Ημαθίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Λοιπές πληροφορίες και παραλαβή τευχών της αριθμ. 34/2016 διακήρυξης διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών της Υ.Μ. Βέροιας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημόσιων Υπηρεσιών, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου..

                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                                                            

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα