Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), με τις αρ. 26/01.10.2015 (θέμα ΕΗΔ 7Ο ) και 1/26.01.2016 (θέμα 1ο) πράξεις του Δ.Σ., αποφάσισε την Προκήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού σε εκτέλεση του  Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014, με Α.Δ 26/2016 για την προμήθεια Καυσίμων ( CPV09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, CPV 09134100-8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας – Νάουσας) συνολικού προϋπολογισμού 635.195,31€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 23.09.2016 και ώρα 17.00.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

/ΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

CPV 09132100-4

09134100-8

09135100-5

ΚΑΥΣΙΜΑ 424322,11 210873,2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ/ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

30.09.2016

ΩΡΑ 12.00

26/2016

Πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού:

Λοιπές πληροφορίες, δίδονται από το Οικονομικό τμήμα, Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας), Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 23313 - 51157, & 23313 - 51314 & fax: 23310 - 59315. Αρμόδιοι υπάλληλοι Αναστασία Τσολάκη.-Ελένη Καλιάνη

Η περίληψη και τα τεύχη των Διακηρύξεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.verhospi.gr και στη διαδικτυακή πύλης www.promitheus.gov.gr.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή , χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά , μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4155/2013 και όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Η πληρωμή των ανακηρυχθέντων ως προμηθευτών θα γίνει με θεωρημένο από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ένταλμα στα πλαίσια του Ν.4152/13.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,1% επί της συνολικής προϋπολογι­σθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν προσφέρουν το σύνολο των ειδών (όπου απαιτείται σύμφωνα με την Διακήρυξη) αλλά μέρος αυτών, μπορούν να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής αξίας 0,1% επί των ενδεικτικών προϋπολογισμών (αθροιστικά) που αναγράφονται στα υπό προμήθεια είδη της Διακήρυξης.

Οι διάρκεια των συμβάσεων είναι για ένα έτος με μονομερές δικαίωμα από το Νοσοκομείο, να την παρατείνει για επιπλέον τρείς μήνες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η περίληψη των ανωτέρω Διακηρύξεων έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 15η Ιουλίου 2016.

       Βέροια 15.7.2016

                                                                                                                    

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

καα

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑ-ΒΑΡΒΕΡΗ

 

Για την διακήρυξη πατήστε εδώ

 

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • gram1@verhospi.gr

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα