Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. Τοπούζης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, κατόπιν των παρακάτω αποφάσεων:

1. την αρ. 430/13.06.2014απόφαση Διοικητή 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας «περί χορήγησης εξουσιοδότησης στα Νο-σοκομεία της 3ης ΥΠΕ για τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών από το ΠΠΥΦΥ 2013»,

2. τη με αριθμό 12/17.07.2014 (θέμα 2ο) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας « έγκριση διενέργειας διαγωνισμών από το ΠΠΥΦΥ 2013» ,

3. την με αριθμό πρωτ. 1974/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 1053/Β/29.04.2014) «Ορισμός φορέων διενέργειας για την υλο-ποίηση του ΠΠΥΦΥ ετους 2013»

4. τη με αριθμό 6311/29.11.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19.02.2014 «περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2013».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Διαφόρων προϊόντων διατροφής cpv 15800000-6 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑΣ). Σύνολο προϋπολογισμού διαγωνισμού 446.008,51€ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης:

Α. το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη Μέση Λιανική Τιμή πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. Αφορά τις κατηγορίες: ελαιόλαδα, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά και ιχθείς (νωπά και κατεψυγμένα)

Β. Την χαμηλότερη τιμή για τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων

Η διαδικασία του διαγωνισμού διέπεται από:

1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).
2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ ''περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών'', ό-πως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
6. Τις οδηγίες 852/2004 ΕΚ για την Υγιεινή των τροφίμων, 853/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 854/2004 ΕΚ για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για την κατανάλωση από τον άνθρωπο., και την οδηγία 178 ΕΚ.
7. Την Υ.Δ./ΑΙβ/8577/83 «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ίδρυσης.....τροφίμων ή /και ποτών »
8. Το Ν.3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν.3438/2006 άρθρο13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων...»
10. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41, 42 του ΠΔ 173/1990 περί προμήθειας τροφίμων των Ιδρυμάτων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
11. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων απο το Υ.Υ. & Κ.Α. λοι-πές διατάξεις»
12. Το Ν.3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης.»
13. Την Υ.Α.278/2005 (ΦΕΚ Β΄726/2005) «Μητρώο Εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευ-σης»
14. Την Κ.Υ.Α. 15523/8/2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμό-νιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
15. Τον Ν.2690/9-3-1999 κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
16. άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001) όπως ισχύει σήμερα.
17. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά-ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995) όπως ισχύει σήμερα.
18. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974).
19. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπο-ρ鬬κές επιχειρήσεις).
20. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπι-κό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
21. Του Ν. 3886/2010 ««Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/30.09.2010).
22. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
23. Το Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
24. Το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ A 33/14.2.2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
25. Του N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις. Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια διαφόρων προϊόντων διατροφής (Τροφίμων και ειδών παντοπωλείου), για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Βέροιας και Νάουσας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 446.008,51€ ευρώ, συμπεριλαμβανο-μένου του Φ.Π.Α. και επιμερίζεται ανά Νοσοκομείο ως εξής:
1. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ: 282.539,33€
2. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ: 163.469,18€

Αναλυτική περιγραφή των ζητούμενων ειδών και προσδιορισμός των αντίστοιχων επί μέρους ποσών της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, γίνεται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας.

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πα-ρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.

4. Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων

5. Ενόψει της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας των ειδών της προμήθειας, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30΄, και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Βέροιας (Περιοχή Ασωμάτων Βέροια).

7. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30΄.

8. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Δια¬γω¬¬νι¬σμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7ο του παραρτήματος Β΄ (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού).

10. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρό¬σωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

11. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13ο του παραρτήματος Α΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.\

12. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορι¬κή ή βιο-μηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

13. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗ-ΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

14. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ' αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσ-σερις (4) ημέρες.

15. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφε-ρόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνα-τότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.

16. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την 23.07.2014
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 22.07.2014
3. Στις εφημερίδες:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:
1. 1. ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:
1. ΛΑΟΣ
2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Γ) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:
1. ΒΕΡΟΙΑ
17. Περίληψη της διακήρυξης:
Έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1. Επιμελητήριο Ν. Ημαθίας
2. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
18. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση, και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.verhospi.gr.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών (άρθρο 46 του Ν. 3801/09).

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

Κατεβάστε την διακήρυξη

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα