Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920

 

Βέροια  28/05/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:49002
ΑΔΑ:ΩΧ1Ε4690Β7-0ΞΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 άρθρο 9, παρ.3
 3. 3.Το ΠΔ 60/2007.
 4. 4.To ΠΔ 118/2007.
 5. 5.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 136 του Ν. 4281/2014.
 6. 6.Τη Διακήρυξη 001/2013 του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ..
 7. 7.Το με αριθμ. πρωτ. 6029/2.4.2015 έγγραφο του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ. που αφορά τις Συμβάσεις της αριθμ. 001/2013 Συμφωνίας Πλαισίου για την Προμήθεια Συριγγών (Συμβάσεις 4323/05.03.2015, 1097/16.01.2015, 6018/01.04.201, 232/08.01.2015, 3870/27.02.2015) από το ΠΠΥΥ 2011.
 8. 8.Το με αριθμ. πρωτ. 1613/04.05.2015 έγγραφο της ΕΠΥ
 9. 9.Την αριθμ. 11/06.05.2015 (θέμα 2ο ) πράξη του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια μίνι μειοδοτικού διαγωνισμού από την αριθμ. 001/2013 Συμφωνία Πλαίσιο για την Προμήθεια Συριγγών.

Την υπ’ αριθμ.324/14.05.2015 (Α.Π. 4350/14.05.2015) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Προμήθεια Συριγγών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τις Μειοδότριες Εταιρείες της αριθμ. 001/2013 Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαισίου του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ., όπως υποβάλλουν έγγραφη κλειστή σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια Συριγγών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως των αναφερόμενων ποσοτήτων στον παρακάτω Πίνακα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2015

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ: 11.00. π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ

(Γρ. Προμηθειών)

Περιοχή Ασωμάτων, 59100,Βέροια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Σύριγγες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)

0219113131131101

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
 2. € ΜΕ ΦΠΑ 23% &13% ΓΙΑ ΤΙΣ   ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεμάχιο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ   ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 15 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

Οι παραδόσεις θα γίνονται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη   του προμηθευτή στις αποθήκες της Μονάδας Βέροιας και της Μονάδας Νάουσας.

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΥΡΩ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η τιμή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία οι προμηθευτές συμμετείχαν στη συμφωνία πλαίσιο.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΙΔΟΣ

 1

ΜΑΓΕΙΡΑΣ   ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ

42,43

2

BBD ΝΙΚ.   ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ

1,3,6,21,28,29,7,33,34,49,52,58

3

ΕΥΡΟΜΑΡΤ ΑΕ

28,29,33,34

 

V & L VIOLAK   INTERNATIONAL AE

1,3,6,21,7,33

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ & ΝΑΟΥΣΑΣ

Κατεβάστε την κατάσταση ειδών

                       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (1)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2331 3 51157-51314

ΦΑΞ: 2331 0 59315

E-mail: prom4@verhospi.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΙΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (2)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΦΟΙ ΛΑΝΑΡΑ –Φ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ 3 ΤΚ 59200.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2332 0 59255.

ΦΑΞ: 2332 0 23422

E-mail: promithies@gnnaousas.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Υ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ

(Γρ. Προμηθειών)

Περιοχή Ασωμάτων

Τ.Κ. 59100

Βέροια

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/06/2015

ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ: 11.00. π.μ
 
 
 
 
 
 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι μειοδότριες εταιρίες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 (Α 75) ότι «εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία - πλαίσιο και ισχύουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του μίνι διαγωνισμού (calloffs) στις 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Υ.Μ.Βέροιας).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζόμενων που συμμετέχουν στο μίνι διαγωνισμό (calloffs). Νοείται, ότι η τιμή κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή με την οποία ο προσφέρων συμμετέχει στη Συμφωνία Πλαίσιο.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας και του προμηθευτή θα υπογραφεί σύμβαση που θα έχει ισχύ οκτώ (8) μηνών για την προμήθεια Συριγγώνσύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση και τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 001/2013 Συμφωνίας Πλαίσιο. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο μίνι διαγωνισμός(calloffs) υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, από την έναρξη της συμβατικής ισχύος.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους.

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης και σύμφωνα με τους όρους της εκτελεστικής της Συμφωνίας Πλαισίου σύμβασης.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις επί του συμβατικού τμήματος χωρίς Φ.Π.Α.:

 • Ποσοστό 2%      σε εφαρμογή του αρ.3 του Ν.3580/07
 • ποσοστό  0,10 % σε εφαρμογή του άρθρου 238 εδάφιο 2 περίπτωση β του Ν. 4072/2012      επί της καθαρής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. χαρτόσημο 3% επ΄ αυτού και ΟΓΑ 20% επί      του χαρτοσήμου.

Ποσοστό 4% επί της καθαρής πληρωτέας αξίας (αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις) ως παρακράτηση – προκαταβολή φόρου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παράδοση στο Νοσοκομείο των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή, σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από λήψης κάθε σχετικής παραγγελίας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης των ειδών θα επιβληθούν στον Προμηθευτή κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τους όρους της αριθμ. 001/2013 Συμφωνίας Πλαίσιο.

 

Η Πρόσκληση για τους όρους και τις προϋποθέσεις που δεν ορίζονται στην παρούσα, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπογραφείσας 001/2013 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Συριγγών του Γ.Ν. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

 • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
   Τ.Κ 59100, Ημαθία
 • 23313 - 51100 
 • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα