Γίνε Αιμοδότης...

Διαρκεί μόνο 10'. Δώσε Αίμα. Χάρισε τη Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης...  Περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου

Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου...  Περισσότερα

Πληροφορίες Ραντεβού

Πληροφορίες διευκόλυνση σας, σε περίπτωση που προσέλθετε στο Νοσοκομείο...  Περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιοχή Ασωμάτων
Τ.Κ. : 591 00
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2331 3 51314/ 51157
FAX : 2331 0 59315/ 29920


Βέροια, 5 Μαρτίου 2013
Αριθμ. Διακ. 56

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ4690Β7-0Γ7

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υγρών καύσιμων του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας (Μ. Βέροιας, Νάουσας του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, των Π.Ιατρείων του και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.059.949,27 με ΦΠΑ 23% για ένα έτος. Χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους.


Η ως άνω συνολική προμήθεια διαιρείται σε επί μέρους ΤΜΗΜΑΤΑ (14) με τους ακόλουθους τίτλους, ποσότητες και προϋπολογισμούς:


Α. Υγ. Μονάδα ΒΕΡΟΙΑΣ (προϋπολογισμός 600.000,00€ με Φ.Π.Α.)
1. Πετρέλαιο Θέρμανσης Νοσοκομείου Βέροιας, 251.000 λίτρα προϋπολογισμού 312.746,00 €. (περιλαμβάνονται η ΕΠΑ.Σχολή, το Παθολογοανατομικό εργαστήριο και το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Μακροχωρίου).
2. Πετρέλαιο Θέρμανσης Κ.Υ. Αλεξάνδρειας, 20.000 λίτρα προϋπολογισμού 24.920,00 €.
3.Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείων αρμοδιότητας του Κ.Υ. Αλεξάνδρειας:
3.1 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2.500 λίτρα προϋπολογισμού 3.115,00 €.
3.2 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 500 λίτρα προϋπολογισμού 623,00 €.
3.3 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΜΕΛΙΚΗΣ 4.000 λίτρα προϋπολογισμού 4.984,00 €.
3.4 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΚΟΠΑΝΟΥ 1.200 λίτρα προϋπολογισμού 1.495,20 €.
3.5 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΦΥΤΕΙΑΣ 600 λίτρα προϋπολογισμού 747,60 €.
3.6 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 4.100 λίτρα προϋπολογισμού 5.108,60 €.
3.7 Πετρέλαιο Θέρμανσης Π. Ιατρείου ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 4.100 λίτρα προϋπολογισμού 5.108,60 €.
4. Πετρέλαιο Κίνησης Νοσοκομείου Βέροιας, 175.000 λίτρα (15.000 λίτρα αφορούν τα οχήματα του Νοσοκομείου) προϋπολογισμού 234.640,00 €.
5. Αμόλυβδη Βενζίνη για τα οχήματα του Νοσοκομείου 4.200 λίτρα προϋπολογισμού 6.512,00 €..

Β. Υγ. Μονάδα ΝΑΟΥΣΑΣ (προϋπολογισμός 459.949,27€ με Φ.Π.Α.)

1.Πετρέλαιο Θέρμανσης Νοσοκομείου Νάουσας, 172.000 λίτρα προϋπολογισμού 214.312,00 €.
2. Πετρέλαιο Κίνησης Νοσοκομείου Νάουσας, 175.000 λίτρα προϋπολογισμού 234.869,27 €.
3. Αμόλυβδη Βενζίνη για τα οχήματα του Νοσοκομείου 6.730 λίτρα προϋπολογισμού 10.768,00 €.
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Νοσοκομείο Βέροιας, την 23/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30΄ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τόπος υποβολής των προσφορών είναι το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου Βέροιας Περιοχή Ασωμάτων Τ.Κ. 591 00 Βέροια. Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την Τρίτη 22/04/2014 και ώρα 14.30΄.
3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του προκηρυσσόμενου αντικειμένου (υγρά καύσιμα), εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
4. Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή, άνευ καταβολής αντιτίμου, διατίθενται από το γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου Βέροιας στην ως άνω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού (πληροφορίες η κο Κ. Τοπούζη, τηλ 23313 - 51157, φαξ 23310 - 59315, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Βέροιας: www.verhospi.gr.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία καταθέτουν προσφορά.
6. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
9. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, και δύναται να παραταθεί εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι αναγραφόμενες στην σύμβαση ποσότητες.
10. Στις προσφορές θα αναφέρεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε ένα καύσιμο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ που θα υποβληθεί προσφορά από τους ενδιαφερόμενους.
11. Τόπος παράδοσης είναι τα ΤΜΗΜΑΤΑ που αναφέρονται παραπάνω.
12. Η πληρωμή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους και με την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών.
13. Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α), το Π.Δ. 118/2007 και το ν 2286/95 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
14. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας (Υ.Μ. Βέροιας και Νάουσας).
15. Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 05/03/2014.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥ

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Διαγωνισμοι - Προκυρηξεις

Επικοινωνια

  • Συνοικισμός Παπάγου, Βέροια
     Τ.Κ 59100, Ημαθία
  • 23313 - 51100 
  • 23313 - 51100

Το Νοσοκομειο

To Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας (Μονάδα Βέροιας), πρωτολειτούργησε το 1981, είναι μια αποκεντρωμένη μεγάλη μονάδα και βρίσκεται στη Βέροια, δίπλα απο το Άλσος Παπάγου, πλησίον της Εγνατίας οδού και διαθέτει 206 κλίνες.... Περισσότερα